poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Odjazdowy Bibliotekarz 2014


                         
REGULAMIN ROWEROWEGO RAJDU
„Odjazdowy Bibliotekarz  2014”

·         Organizatorem rajdu jest Biblioteka Publiczna w Chełmku.
·         Termin rajdu: 14 maja 2014 r. /środa/
·         Czas i miejsce : godz. 17.00 Centrum Sportowe
·         Przewidziany czas zakończenia imprezy: około. godz. 20.00
·         W rajdzie mogą brać udział osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
           Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej    
           na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą  
           rodziców bądź opiekuna prawnego.
·          Trasa wycieczki /drogi leśne/ około 15 km.
·         Organizator zapewnia poczęstunek w Centrum Sportowym po zakończeniu trasy rowerowej.
·         Losowanie nagrody w postaci ROWERA  nastąpi po zakończonym rajdzie przez osoby upoważnione.
·         Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych oraz podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez organizatorów rajdu.
·         Każdy uczestnik rajdu odpowiada za właściwe przygotowanie swojego roweru do
jazdy na trasie/ sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu
Drogowym/
·         Każdy uczestnik Rajdu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
·         Jadąc rowerem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m/ nie wolno
wyprzedzać oraz rozpędzać roweru/
·         W przypadku bardzo brzydkiej pogody / ulewny deszcz, burza / organizator może
odwołać rajd.
·         Uczestnictwo w rajdzie jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
      osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Rajdu
      przygotowywanych przez Bibliotekę Publiczną w Chełmku.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników  
rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu, ani też za szkody
poniesione przez uczestników rajdu wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem
okoliczności niezależnych od organizatora.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione
uczestnikom rajdu, jak również za szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po zakończeniu rajdu.
·Zgłoszenia uczestników rajdu przyjmujemy pod adresem: Biblioteka Publiczna w
Chełmku, ul. Topolowa 8, biblioteka_chelmek@poczta.fm  tel. 338461336
      W zgłoszeniu należy podać:
-      imię i nazwisko
     -   wiek uczestnika
     -    adres
     -    kontakt: e-mail lub telefon

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 maja 2014 r.

·         Zabrania się udziału w  rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
·         Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
·         Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
·         Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 338461336
·         Udział w Rajdzie jest bezpłatny
 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz