środa, 17 kwietnia 2013

Odjazdowy Bibliotekarz 2013

Zapraszamy wszystkich miłośników rowerów, książki, biblioteki oraz wszystkich chcących miło i aktywnie spędzić majowe popołudnie na Rajd rowerowy organizowany w ramach Ogólnopolskiej Akcji, do której Chełmek dołącza po raz drugi... mapa trasy rajdu 2013'


REGULAMIN ROWEROWEGO RAJDU
„Odjazdowy Bibliotekarz  2013”

·         Organizatorem rajdu jest Biblioteka Publiczna w Chełmku.
·         Termin rajdu: 15 maja 2013 r. /środa/
·         Czas i miejsce : godz. 17.00 Park Rodzinny w Chełmku przy ul. Brzozowej 3
·         Przewidziany czas zakończenia imprezy: około. godz.20.00
·         W rajdzie mogą brać udział osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
           Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej    
           na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą  
           rodziców bądź opiekuna prawnego.
·          Trasa wycieczki /drogi leśne/ około 17 km.
·         Organizator zapewnia poczęstunek w Parku Rodzinnym po zakończeniu trasy rowerowej.
·         Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych oraz podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez organizatorów rajdu.
·         Każdy uczestnik rajdu odpowiada za właściwe przygotowanie swojego roweru do
jazdy na trasie/ sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu
Drogowym/
·         Każdy uczestnik Rajdu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
·         Jadąc rowerem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m/ nie wolno
wyprzedzać oraz rozpędzać roweru/
·         W przypadku bardzo brzydkiej pogody / ulewny deszcz, burza / organizator może
odwołać rajd.
·         Uczestnictwo w rajdzie jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
      osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Rajdu
      przygotowywanych przez Publiczną Bibliotekę w Chełmku.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników  
rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu, ani też za szkody
poniesione przez uczestników rajdu wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem
okoliczności niezależnych od organizatora.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione
uczestnikom rajdu, jak również za szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po zakończeniu rajdu.
·Zgłoszenia uczestników rajdu przyjmujemy pod adresem: Biblioteka Publiczna w
Chełmku, ul. Topolowa 8, biblioteka_chelmek@poczta.fm  tel. 338461336 / 338461296
      W zgłoszeniu należy podać:
·imię i nazwisko
·wiek uczestnika
      -    adres
      -    kontakt: e-mail lub telefon

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 maja 2013 r.

·         Zabrania się udziału w  rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
·         Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
·         Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
·         Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 338461336
·         Udział w Rajdzie jest bezpłatny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz